Ochrona bioróżnorodności

 

 

 

 

Spotkanie 1. Różnorodność biologiczna

Nadrzędną cechą przyrody jest różnorodność. To ona gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów. W czasie pierwszego spotkania zastanowimy się nad istotą bioróżnorodności. Omówimy różne jej poziomy oraz czynniki na nią wpływające. Przeanalizujemy wpływ człowieka na różnorodność. Omówimy znaczenie tak wielkiej rozmaitości form życia występujących na Ziemi.

 

 

 

 

Spotkanie 2. Zagrożenia różnorodności

Bioróżnorodność Ziemi ulega ciągłym zmianom. Niekiedy ma na nie wpływ klimat, innym razem naturalne katastrofy. W związku z tym wielokrotnie zmieniały nie tylko liczebność gatunków, ale również zasoby ekosystemów. W czasie kolejnego spotkania omówimy najważniejsze zagrożenia bioróżnorodności na Ziemi. Przyjrzymy się ogromnym zmianom, jakie na przestrzeni lat dotykały Ziemię. Szczególną uwagę zwrócimy na te z nich, które wynikają z destrukcyjnej działalności człowieka na naszej planecie.

 

 

 

 

Spotkanie 3. Koncepcje i formy ochrony przyrody

W czasie ostatniego spotkania omówimy, co jest przedmiotem ochrony przyrody. Poznamy formy ochrony przyrody występujące w prawie polskim i międzynarodowym. Scharakteryzujemy, czym są parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary Natura2000. Odkryjemy tajniki Czerwonej księgi i list gatunków zagrożonych. Poznamy najciekawsze obiekty przyrody żywej i nieożywionej lub ich kompleksy w naszej okolicy. Zapoznamy się z rodzajami zasobów przyrody. Na koniec wyjaśnimy, jakie motywy i cele kierują ochroną przyrody.